Tag Archives: توآ

برای خرید سیستم کنفرانس از کجـــا شــروع کنیم؟

زمانیکه نیاز به سیستم کنفرانس صوتی در سازمان شما احساس شد بهتر است قبل از تماس با فروشندگان سیستم های کنفرانس موارد ذیل را بررسی نموده و پاسخ آنها را برای سهولت در مذاکره و نتیجه گیری سریعتر ، از قبل آماده نمایید:  سالن شما چه کاربری هایی دارد؟ بررسی اینکه در سالن کنفرانس سازمان […]